upoznavanje.name | Upoznavanje
upoznavanje.name | Upoznavanje

upoznavanje.name | Upoznavanje

खोज्दै पुरुष कुराकानी - folie | Ulaanbaatar | k|mfG;


kmf]6f] cfpb} 5

folie मिथुन
k|mfG;, Ulaanbaatar

म हुं महिला, 32
खोज्दै पुरुष देखि 28 सम्म 32

69dn0hzksh

ईमेल पठाउनुहोस्
झिम्काई पठाउनुहोस्
प्रोफाईल पठाउनुहोस्
साथी बनाउनुहोस्


hGd lbg: 1987-06-08 
;DaGw af/]: कुराकानी
tkfO{sf] b]z: k|mfG;
d]/f] zx/: Ulaanbaatar
d]/f] :jut zAb: welcome my heart 
देखावट
d]/f] prfO{: 5' 6" (1.68 m.)
d]/f] jhg: 110 lbs. (50 kg)
d]/f] skfn: कालो
d]/f] cfvf: खैरो
d]/f] z/L/sf] lsl;d: दुब्लो
d]/f] z/L/sf] /fd|f] c+u : आँखा
d]/f] hftL: एशियाली
k/Lj/
d]/f] j}jflxs l:ylt: अविवाहित
;Gtfg: s'g}klg l7s gePsf]
;Gtfgsf] af/]df: कुनै दिन
d]/f] hLljsf]kfh{g l:ylt: परिवार संग बस्दै
 
d]/f] dg kg}{ hLj: बिरालो
माछा
 
;dfh
d]/f] cfo: १०० डलर भन्दा कम
d]/f] lzIff: उच्च माध्यामिक विध्यालय
 
d]/f] ljz]ztf: मिडिया पत्रकारिता
 
d af]N5': फ्रेन्च
मंगोलियन
 
/xg;xg
/fhfgLlts b[li6sf]0f: लिबरल (लचकतापुर्ण)
d]/f] ?lr: वादविवाद
तास खेल्ने
क्यामपीङ्ग
खेल खेल्न
खाना पकाउने
धर्म
किनमेल
घुम्न
चलचित्र र ष्रव्यद्रिश्य
खेलकुद हेर्ने
संगित र कनर्सट
 
d]/f] ?lrsf] v]n: टेनिस
ईस्नुकर
साईकल चलाउने
बास्केट बल
पैडी
ईस्किईङ्ग
स्नो बोर्ड
नाच्ने
 
धर्म: बौद्ध धर्म
ef]h
r'/f]6 lkpg]: धुम्रपान गर्दिन
रक्सी: विशेष उत्सवमा मात्र
पिय kbfy{: पानी
हरियो चिया
दुध
बियर
साईडर
कँकटेल
रातो वाईन
मुनशाईन
 
मेरो vfgf: आलु र मासु
 
dgkg]{ ;+uLt: पुराना गितहरु
डिस्को
ओपेरा
र:क
मेटल
 
;]G; ckm x\o'd/: मिलनसार
 मनपर्ने सुचिमा हाल्नुहोस्http://upoznavanje.name/69dn0hzksh
यो प्रयोगकर्ताको बारेमा उजुरी गर्नुहोस्यो प्रयोगकर्ताको बारेमा उजुरी गर्नुहोस्
Personals |पुरुष |महिला |upoznavanje.name dating service TOS and PP | upoznavanje.name dating service सहायक सेवा

Besucherzahler ukraine mail order brides
website counter

Dating Affiliates